Titleรายงานการประเมินผล โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค กลุ่ม 2 (คมภ. 2) / โดย คณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (และอื่นๆ)
Imprint กรุงเทพฯ : [คณะกรรมการ], 2527
Descript 231 หน้า : ภาพประกอบ

โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค การศึกษาขั้นมัธยม -- การวางแผน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)373.011 ร451CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)373.011 ร451CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)373.011 ร451CHECK SHELVES