Authorการสัมมนาเรื่องหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ. 2501 (25-- : กรุงเทพฯ)
Titleหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ. 2501 ตอนที่ 3 ร่างหลักสูตรวิชาสามัญสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษา : รายงานการสัมมนา / กระทรวงศึกษาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : กระทรวง, 25--]
Descript 25, 11 หน้า

การศึกษา -- หลักสูตร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)373 ศ311รกCHECK SHELVES