Titleรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อกำหนดที่ตั้ง ถานศึกษา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2522-2526 ฉบับย่อ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ / โดย จังหวัดพิษณุโลก
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ, 25--]
Descript 62 หน้า : ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ

การศึกษาขั้นประถม วังทอง (พิษณุโลก) -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 372.9593 รว451LIB USE ONLY