Authorจุมพล วิเชียรศิลป์
Titleรายงานการวิจัย การศึกษารูปแบบการกระจายดัชนีคุณภาพ การศึกษาและดัชนีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / จุมพล วิเชียรศิลป์
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2527
Descript 150 หน้า : แผนที่

การศึกษาขั้นประถม -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.9593 จ638รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.9593 จ638รCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection379.154 จ46กCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection379.154 จ46กCHECK SHELVES