Authorชวลิต ดาบแก้ว
Titleวิธีสอนศิลปศึกษา : ภาคทฤษฏีและแนวปฏิบัติ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 / โดย ชวลิต ดาบแก้ว, สุดาวดี เหมทานนท์
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 252 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

ศิลปศึกษา -- การศึกษาและการสอน การสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.507 ช17วCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.507 ช17วCHECK SHELVES