Authorอุทัย แก้วขาว
Titleความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างความคิดรวบยอด และการอ่านของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 / อุทัย แก้วขาว
Imprint [นครหลวงฯ : สถาบันระหว่างชาติ สำหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร, 2515]
Descript 109 หน้า : แผนภูมิ

การอ่านขั้นประถมศึกษา ความคิดรวบยอด การอ่าน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.412 อ44คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.412 อ44คCHECK SHELVES