Titleการศึกษาสภาพการอบรมในศูนย์เด็กปฐมวัย : [รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์]
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยประสิทธิภาพของการจัดบริการ สำหรับเด็กปฐมวัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2528
Descript 694 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม

การศึกษา พฤติกรรมเด็ก จิตวิทยาเด็ก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.21 ก522CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.21 ก522CHECK SHELVES