Titleรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา โดยความร่วมมือขององค์การยูนิเซฟ (UNICEF)ปีงบประมาณ 2525-2526
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติ, 2528
Descript (10), 207 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม

กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร การสอนด้วยสื่อ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.196 ร451CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.196 ร451CHECK SHELVES