Titleรายงาน การติดตามและประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตร ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับทดลอง) เรื่อง"การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 และที่เรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2503 (ฉบับย่อ) / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2523
Descript 31 หน้า

การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร -- วิจัย ครู -- วิจัย นักเรียน -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.19072 ว32รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.19072 ว32รCHECK SHELVES