Titleรายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรประถมศึกษา ปีการศึกษา 2523 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 5 ที่เรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับทดลอง) และที่เรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503 / โดย อรุณศรี อนันตรศิริชัย ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ, 2527
Descript 181 หน้า

การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร หลักสูตร -- การประเมินผล นักเรียน -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.19 ร451CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.19 ร451CHECK SHELVES