Authorประเสริฐ ทองประเจียด
Titleรายงานการวิจัย การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเลื่อนชั้น ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 / โดย ประเสริฐ ทองประเจียด, สมชาย หลั่งหมอยา และ วุฒิชัย วิชัยคำ
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยและวางแผน เพื่อพัฒนาการศกึษา, (2525)
Descript 87 หน้า

การเลื่อนชั้นเรียน นักเรียน -- วิจัย การศึกษาขั้นประถม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.128 ป419รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.128 ป419รCHECK SHELVES