Authorอุมาพร หล่อสมฤดี
Titleองค์ประกอบที่เกี่ยวกับครู นักเรียน และโรงเรียนที่สัมพันธ์กับคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอที่มีความหนาแน่นต่างกัน / อุมาพร หล่อสมฤดี
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยและวางแผน เพื่อพัฒนาการศึกษา, (2527)
Descript 84 หน้า

โรงเรียนประถมศึกษา -- วิจัย นักเรียน -- วิจัย การศึกษาขั้นประถม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.011 อ846อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.011 อ846อCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection372.011 อ462อCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection372.011 อ462อCHECK SHELVES