Authorการสัมมนาศึกษานิเทศก์และครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา (2510 : พระนคร)
Titleรายงานการสัมมนาศึกษานิเทศก์และครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา ณ ศูนย์วัสดุการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 27 มีนาคม-เมษายน 2510 / กรมวิชาการ
Imprint พระนคร : กรม, 2510
Descript 269 หน้า

การศึกษาขั้นประถม ครูสังคมศึกษา ครูประถมศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372 ว32รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372 ว32รDISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)372 ว32รCHECK SHELVES