Titleการประถมศึกษา / องค์การปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาฉะเชิงทรา
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2501
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 292 หน้า

การศึกษาขั้นประถม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372 ป17กCHECK SHELVES