Authorทวีป อภิสิทธิ์
Titleการสร้างสมรรถภาพวิชาชีพครูโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อ / ทวีป อภิสิทธิ์
Imprint กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2527
Descript 192 หน้า

กิจกรรมของนักเรียน การสอน ครู กิจกรรมเสริมหลักสูตร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.89 ท199กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.89 ท199กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.89 ท199กCHECK SHELVES
Education Library371.30282 ท173กCHECK SHELVES
Education Library371.30282 ท173กCHECK SHELVES
Education Library371.30282 ท173กCHECK SHELVES