Titleการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถฐานเชิงวิชาการ กับสัมฤทธิผลทางการศึกษาในวิชาชีพครูของนักศึกษาในวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง และกลุ่มภาคกลาง / โดย อำนวย เลิศขยันตี ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2526
Descript 219 หน้า

นักศึกษา การฝึกหัดครู

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.8072 ก522CHECK SHELVES