Authorจรวย แก่นวงษ์คำ
Titleการจัดและการบริหารพลศึกษาในโรงเรียน / จรวย แก่นวงษ์คำ
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2524
Descript 91 หน้า : ภาพประกอบ

พลศึกษา พลศึกษา -- การศึกษาและการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.71 จ17กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.71 จ17กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.71 จ17กCHECK SHELVES