Authorผจญ ขันธะชวนะ
Titleการจัดองค์การและบริหารงานสำหรับโรงฝึกงานและโรงประลองของสถานศึกษา / ผจญ ขันธะชวนะ
Imprint [กรุงเทพฯ] : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, [25--]
Descript 115 หน้า : แผนภูมิ

ครูช่าง โรงฝึกงาน ห้องปฏิบัติการ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.623 ผ12กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.623 ผ12กCHECK SHELVES