Authorสุทธิ ประจงศักดิ์
Titleวิธีสอนการงานและพื้นฐานอาชีพ / สุทธิ ประจงศักดิ์ ,ศิริกุล ไทพิทักษ์
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525
Descript 138 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

อาชีพ -- การศึกษาและการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.425 ส773วCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.425 ส773วCHECK SHELVES