Authorวัชรี ธุวธรรม
Titleระบบพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน / วัชรี ธุวธรรม
Imprint กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2523
Descript 368 หน้า : ภาพประกอบ

มนุษยสัมพันธ์ การแนะแนวอาชีพ การพัฒนาคน การทำงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.425 ว112รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.425 ว112รCHECK SHELVES
Education Library155.2 ว112รCHECK SHELVES
Political Science Library658.3 วรCHECK SHELVES
Education Library155.2 ว112รCHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryLC5201 .ว413รMISSING
Science Library158.1 ว112ร 2523MISSING