Authorวัชรี ธุวะคำ
Titleจิตวิทยาแนะแนวและให้คำปรึกษา / วัชรี ธุวะคำ
Imprint กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2524
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 170 หน้า : แผนภูมิ

การแนะแนว การบริหารการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.4 ว387จCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.4 ว387จCHECK SHELVES
Communication Arts Library361.4 ว112จCHECK SHELVES
Education Library371.4 ว112จCHECK SHELVES