Authorยุทธนา สาริยา
Titleเอกสารการสอนวิชา ศล. 337 : การใช้วิทยุเพื่อการศึกษา / ยุทธนา สาริยา
Imprint นครปฐม : แผนกบริการกลาง สำนักงานอธิการบดี พระราชวัง สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527
Descript 192 หน้า : ภาพประกอบ

วิทยุเพื่อการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.3331 ย355อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.3331 ย355อCHECK SHELVES
Communication Arts Library791.43 ย44ก 2527CHECK SHELVES