Authorชูชีพ อ่อนโคกสูง
Titleการผลิตชุดการสอนระดับประถมศึกษา กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้น ป.3 เรื่องเสียง / ชูชีพ อ่อนโคกสูง
Imprint กรุงเทพฯ : ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2524
Descript 58, ผ. 105 แผ่น : ภาพประกอบ

กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต การสอนด้วยสื่อ การศึกษาขั้นประถม การสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.33 ช412กCHECK SHELVES