Authorเพชรา วงศ์ประไพโรจน์
Titleโครงการบริการทางการศึกษาแก่ครูประจำการกลุ่มการงาน และพื้นฐานอาชีพ / เพชรา วงศ์ประไพโรจน์, สุวิมล อนวัชรพันธุ์
Imprint สงขลา, : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2524
Descript 85 หน้า : ภาพประกอบ

ศิลปศึกษา -- การศึกษาและการสอน การสอนด้วยสื่อ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.3078 พ878คCHECK SHELVES