Authorนิ่มนวล ทศวัฒน์
Titleการสอนสังคมศึกษาโดยวิธีสืบสวนสอบสวน เล่ม 1 / นิ่มนวล ทศวัฒน์
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522
Descript 239 หน้า

สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน การสอน สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มานุษยวิทยา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.3028 น36กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.3028 น36กCHECK SHELVES