Authorสุภาพ วาดเขียน
Titleทำอย่างไร นิสิต นักศึกษาครูจึงจะสอนได้ดี / สุภาพ วาดเขียน
Imprint กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2520
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 200 หน้า

ครู การสอน จิตวิทยาเด็ก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.3 ส462ทCHECK SHELVES