Authorเคมพ์, เจอร์โรลด์ อี
Titleการออกแบบการสอน : แผนพัฒนาการสอนและรายวิชา = Instructional design / เจอร์โรลด์ อี. เคมพ์ ; แปลโดย เมธี ปิลันธนานนท์ และ นาตยา ภัทรแสงไทย
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2523
Descript 360 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

การสอน การสอนด้วยสื่อ การเรียน