Titleการวิเคราะห์ข้อสอบวัดความถนัด สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ปีการศึกษา 2523 / (โดย) นุสรณ์ คูธนะวนิชพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย-ประเมินผล กองฝึกอบรม กระทรวงสาธารณสุข, 2524
Descript 69 หน้า : แผนภูมิ

สาธารณสุข -- ข้อสอบ -- การวิเคราะห์ ความถนัด -- การวัด กาารวัดผลทางการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.264 ก514CHECK SHELVES