Authorการสัมมนาวิชาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา เรื่อง วิวัฒนาการและความเที่ยงตรงของการวัดสติปัญญา - และความถนัดในประเทศไทย : (2526 : กรุงเทพฯ)
Titleวิวัฒนาการและความเที่ยงตรงของการวัดสติปัญญาและความถนัด ในประเทศไทย ; รายงานสรุปผลการสัมมนา... จัดโดย สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันที่ 18 - 19
Imprint [กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2526]
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ

กาารวัดผลทางการศึกษา -- วิจัย ความถนัด -- การวัด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.26013 ก27คCHECK SHELVES