Authorอนันต์ ศรีโสภา
Titleการวัดผลการศึกษา / อนันต์ ศรีโสภา
Imprint กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 326 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

CONTENT

การวัดผลการศึกษา -- จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม -- การวัดแบบอิงกลุ่มและแบบอิงเกณฑ์ -- สถิติการวัดผล -- ความเชื่อมั่นในการวัดผล -- ความเที่ยงตรงในการวัด -- การวางแผนสร้างแบบทดสอบ -- การเขียนข้อสอบแบบอัตนัย -- การเขียนข้อสอบแบบปรนัย -- การจัดพิพม์การดำเนินการสอบและการให้คะแนน -- เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ -- คะแนนและการตีความหมายของคะแนน -- การวัดผลการเรียนรู้ทางด้านอารมณ์


การวัดผลทางการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.26 อ15กวCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.26 อ15กวCHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10LB3051 อ3 2525CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10LB3051 อ3 2525CHECK SHELVES
Education Library371.26 อ151ก3CHECK SHELVES