Authorสุชา จันทน์เอม
Titleการวัดทางจิตวิทยาและการศึกษา / สุชา จันทร์เอม และ สุรางค์ จันทร์เอม
Imprint กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2518
Descript 200 หน้า : ภาพประกอบ

การวัดผลทางการศึกษา ข้อสอบ สถิติ การทดสอบทางจิตวิทยา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.26 ส42กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.26 ส42กCHECK SHELVES
Arts Library : StackBF431 ส241กDISCARD
Arts Library : StackBF431 ส241กCHECK SHELVES