Authorวิเชียร เกตุสิงห์
Titleการวัดผลการศึกษาและสถิติเบื้องต้น / วิเชียร เกตุสิงห์
Imprint [กรุงเทพฯ : การพิมพ์ไชยวัฒน์, 2520]
Descript 274 หน้า

กาารวัดผลทางการศึกษา ข้อสอบ สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.26 ว32กCHECK SHELVES