Titleการอบรมขั้นพื้นฐานในการวางแผนการศึกษาและการจัดการ = Basic training programme for educational planning and management ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒธรรม แห่งสหประชาชาติ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : [สำนักงานฯ], 2525
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 7 เล่ม

CONTENT

เล่มที่ 1 แนวคิดพื้นฐานและข้อควรพิจารณาในการวางแผนการศึกษาและการจัดการ -- เล่มที่ 2 กระบวนการในการพัฒนาการศึกษา -- เล่มที่ 3 การวางแผนการศึกษาเชิงปริมาณ -- เล่มที่ 4 กระบวนการในการวางแผนการศึกษา -- เล่มที่ 5 การวางแผนและการนำแผนไปปฏิบัติ -- เล่มที่ 6 กระบวนการในการจังหวัด -- เล่มที่ 7 หลักการและปัญหาในการจัดการทางการศึกษา


การวางแผนการศึกษา การบริหารการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.207 ค1411ก 2525CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.207 ค1411ก 2525CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.207 ค1411ก 2525CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.207 ค1411ก 2525CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.207 ค1411ก 2525CHECK SHELVES