Titleรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพครู ในสามจังหวัดภาคใต้ / โดย คณะกรรมการดำเนินการตามโครงการศึกษาองค์ประกอบของปัญหา ที่มีผลต่อสวัสดิภาพของครูในสามจังหวัดภาคใต้
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2525
Descript 314 หน้า : แผนที่

ครู -- วิจัย ครู -- ทัศนคติ ไทย (ภาคใต้) -- วิจัย ไทย (ภาคใต้) -- ภาวะเศรษฐกิจ ไทย (ภาคใต้) -- ภาวะสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.104 ร451CHECK SHELVES