Titleรายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนังาน], 2525
Descript 184 หน้า : แผนที่

การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา การศึกษา -- ไทย -- ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร รอCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร รอCHECK SHELVES