Titleภาคนิพนธ์ร่วมสมัย
Imprint แพร่ : แผนกวิชาการ โรงพยาบาลแพร่, 2526
Descript 11, 24, 34 20 หน้า : แผนภูมิ

CONTENT

นวกรรม / โดย โสรัจ แสนศิริพันธ์ -- กิจกรรมพิเศษ / โดย โสรัจ แสนศิริพันธ์ -- ผู้บริหารกับการตัดสินใจแก้ปัญหา / โดย จุไรรัตน์ แสนศิริพันธ์ -- การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร / โดย จุไรรัตน์ แสนศิริพันธ์


นวัตกรรมทางการศึกษา การสอน กิจกรรมของนักเรียน การบริหาร นักบริหาร การนิเทศการศึกษา หลักสูตร การวินิจฉัยสั่งการ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.8 ภ413CHECK SHELVES