Titleสภาพการทำงานและการศึกษาของครูที่ไปศึกษานอกเวลาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / กองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2516
Descript 154 หน้า : ภาพประกอบ

ครู -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การศึกษาขั้นประถม -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.78 ส26สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.78 ส26สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.78 ส26สCHECK SHELVES
Education Library372.9593 ส26สCHECK SHELVES
Education Library372.9593 ส26สCHECK SHELVES
Education Library372.9593 ส26สCHECK SHELVES
Education Library372.9593 ส26สCHECK SHELVES