Titleรายงานผลการวิจัย ผลกระทบของการศึกษาต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525
Descript 175 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

การศึกษา -- ไทย เกษตรกร การศึกษากับสังคม ไทย -- สถานภาพทางเศรษฐกิจ ไทย -- สถานภาพทางสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.78 ค1411รกCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.78 ค1411รกCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection370.1934 ว172ผCHECK SHELVES