Titleรายงานการติดตามและประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (2 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา พุทธศักราช 2524 / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2527
Descript 270 หน้า

การฝึกหัดครู -- หลักสูตร -- การประเมินผล การฝึกหัดครู -- การศึกษาและการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.733 ก27รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.733 ก27รCHECK SHELVES