Authorสวัสดิ์ ทรัพย์จำนงค์
Titleการดำเนินงานโครงการฝึกหัดครูชนบท / สวัสดิ์ ทรัพย์จำนงค์
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2518
Descript 6, 151 หน้า

การฝึกหัดครู

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.7 ส1711กCHECK SHELVES
Education Library : Curiculum Lab370.7 ส171กCHECK SHELVES