Authorวิเชียร เกตุสิงห์
Titleรายงานการวิจัยลักษณะบางประการที่มีความสัมพันธ์ กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียน; วิเคราะห์โดยใช้หน่วยของการวิเคราะห์ ในระดับอำเภอ / วิเชียร เกตุสิงห์
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, (2525)
Descript 54 หน้า : แผนที่

นักเรียน -- วิจัย การศึกษาขั้นประถม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.1934 ว32รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.1934 ว32รCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection372 ว326ลCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection372 ว326ลCHECK SHELVES