Titleการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม รายงานของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา.. / คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฎิรูปการศึกษา
Imprint [กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ, 2518]
Descript 360 หน้า : แผนภูมิ

CONTENT

การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม -- สภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการศึกษา -- ความเสมอภาคทางการศึกษา -- โครงสร้างของระบบการศึกษา -- บทบาทและฐานะของครู -- การจัดการศึกษาเอกชน -- ระบบบริหารการศึกษา -- กฎหมายการศึกษา


การปฏิรูปการศึกษา การศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.193 ค14กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.193 ค14กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.193 ค14กCHECK SHELVES
Population Information Centerม.31/คกLIB USE ONLY