Authorการสัมมนาเรื่องการศึกษาเพื่อมวลชน (2517 : สงขลา)
Titleการศึกษาเพื่อมวลชน การสัมมนา ณ โรงแรมสมิหลา สงขลา 4-7 สิงหาคม 2517
Imprint [กรุงเทพฯ : ประเสริฐการพิมพ์, 2517]
Descript 347 หน้า

การศึกษากับสังคม การปฏิรูปการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.19 ก27กCHECK SHELVES