Titleพัฒนศึกษาศาสตร์ : ประมวลบทความซึ่งเน้นการประยุกต์เพื่อการพัฒนาประเทศ / รวบรวมโดย คณะนิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาพัฒนาศึกษาศาสตร์
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการปริญญาเอกสาขาวิชาพัฒนาศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2527
Descript 177 หน้า : แผนภูมิ

การศึกษากับการพัฒนาประเทศ -- รวมเรื่อง วิจัยปฏิบัติการ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.115 พ529CHECK SHELVES