Authorอุทัย เดชตานนท์
Titleพื้นฐานการศึกษา / อุทัย เดชตานนท์
Imprint กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522
Descript 128 หน้า

CONTENT

ความหมายพื้นฐานทางการศึกษา -- ขอบข่ายของวิชาพื้นฐานทางการศึกษา -- จุดมุ่งหมายของวิชาพื้นฐานทางการศึกษา -- ประโยชน์ที่ได้รับจากวิชาพื้นฐานการศึกษา -- การศึกษาคืออะไร -- ความมุ่งหมายของการศึกษา -- สังคมไทยควรมีจุดมุ่งหมายการศึกษาอย่างไร -- ความหมายและการจำแนกปรัชญา -- ความหมาย


การศึกษา การศึกษา -- ไทย การศึกษา -- ประวัติ แผนการศึกษาแห่งชาติ การบริหารการศึกษา การศึกษา -- สิงคโปร์ การศึกษา -- อิสราเอล การศึกษา -- ญี่ปุ่น การศึกษา -- จีน สาธารณรัฐประชาชน การศึกษา -- อังกฤษ การศึกษา -- สหรัฐอเมริกา การศึกษา -- รัสเซีย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370 อ819พCHECK SHELVES