Authorพระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
Titleการศึกษา ศาสนา และศิลปากร : คำบรรยายในการอบรมปรึกษาการเทศบาล พุทธศักราช 2477 / พระราชธรรมนิเทศ
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2484
Descript 1 เล่ม

ศาสนา การศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370 ร22กCHECK SHELVES