Authorสุชา จันทน์เอม
Titleปัญหาการกระทำผิดของเด็กและวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร : การวิจัย / โดย สุชา และ สุรางค์ จันทน์เอม
Imprint กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2522
Descript 85 หน้า : แผนภูมิ

เด็กเกเร ปัญหาสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)364.36 ส42กCHECK SHELVES