Titleโครงการวิจัย ความรู้สึกเสี่ยงภัยของผู้ขับขี่ยวดยานโดยใช้แกส เป็นเชื้อเพลิง (ศึกษากรณีผู้ขับรถแทกซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร) / โดย นักศึกษามหาบันฑิตโครงการสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2524-2525)
Imprint กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525
Descript 85 (4) หน้า

ก๊าซ -- วิจัย นักขับรถ -- วิจัย รถแท๊กซี่ -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)363.63 ค961CHECK SHELVES