Authorการสัมมนาเรื่อง ปัญหาการค้าหญิงและเด็กในเชิงปฏิบัติการ (2528 : เชียงใหม่)
Titleเอกสารการสัมมนา...ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2528 ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ / จัดทำโดย ชมรมชาวเหนือสัมพันธ์... [และคนอื่นๆ]
Imprint [กรุงเทพฯ : ชมรมชาวเหนือสัมพันธ์, 2528]
Descript [145] หน้า ; 27 ซม

โสเภณี สตรี -- ไทย (ภาคเหนือ) การค้าประเวณี แรงงานเด็ก สิทธิมนุษยชน

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library331.4 ปCHECK SHELVES