Authorการสัมมนาเรื่อง บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์อาชีพ ในการให้บริการวางแผนครอบครัวและการประชากร (2517 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Titleสุรปรายงานการสัมมนาเรื่อง บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์อาชีพ ในการให้บริการวางแผนครอบครัวและการประชากร วันที่ 4-11 เมษายน 2517 / จัดโดย แผนกวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Imprint กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2517
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

สังคมสงเคราะห์ การวางแผนครอบครัว ประชากรศาสตร์ นักสังคมสงเคราะห์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)363.352 ก27สDISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)363.352 ก27สDISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)363.352 ก27สDISCARD